Klima

Ambitiøs miljø-, klima- og energipolitik – en bæredygtighed energiunion​

Danmark skal præge EU til at forfølge ambitiøse, ansvarlige miljø-, klima- og energimål, der understøtter en bæredygtig vækst i Europa. Kun herved kan vi videregive en bedre klode til vores børn og børnebørn, end den vi selv modtog.

Miljø- og klimaudfordringer holder sig ikke til landegrænser, men påvirker os på tværs af grænser og kræver derfor fælles indsatser i forhold til f.eks. udledning af CO2, pesticider i vores drikkevand eller hormonforstyrrende stoffer i vores fødevarer. Derfor skal kemikalier, der er skadelige for miljøet, samt hormonforstyrrende stoffer som eksempelvis PFAS reguleres i regi af EU, så brugen af dem nedbringes. Det kræver fælles europæisk handling, hvis disse stoffer skal ud af naturen og vores kroppe. De lande, der er længst fremme på området, skal tjene som forbillede.

Klima og konkurrencedygtighed går hånd i hånd

Det Konservative Folkeparti bakker op om de europæiske klimamålsætninger og vil arbejde for at udbrede grønne løsninger og sikre den nødvendige infrastruktur til gavn for miljøet, best practice og modvirke CO2-lækage. Det Konservative Folkeparti vil desuden arbejde for, at EU i fællesskab finder gode svar på de udfordringer, den amerikanske Inflation Reduction Act giver EU’s grønne industripolitik, uden at gøre brug af øget statsstøtte eller nye fælleslån.

 Det Konservative Folkeparti ser ikke et modsætningsforhold mellem vækst og bæredygtig udvikling, men med klare europæiske indsatser skaber vi bedre forhold for vores borgere, vi fremmer EU’s konkurrenceevne og forsyningssikkerhed, og vi lægger kimen til endnu flere danske eksportsuccesser inden for eksempelvis energieffektivitet samt grøn og klimavenlig energiproduktion. Desuden skal EU være fremsynet, når det handler om at sikre kritisk infrastruktur.

Energipolitik er sikkerhedspolitik

Krigen i Ukraine har på unådig vis demonstreret nødvendigheden af energiuafhængighed af fjendtlige stater. Invasionen viste, at energipolitik også er sikkerhedspolitik. Derfor er det afgørende for både klimaet og den sikkerhedspolitiske situation, at der er europæisk samarbejde om både at producere energi fra vedvarende energikilder og distribuere energien i det europæiske energinet, så afhængigheden af energi fra fjendtlige stater ophører. Dernæst er det afgørende, at energien anvendes effektivt i hele Europa. Det er er konservativt hjerteblod at forvalte energien med respekt for jordens ressourcer.

Vores EU-valgprogram

Danmark er et lille land. Derfor er det afgørende, at vi indgår i et velfungerende europæisk samarbejde. Vi kan rigtig meget selv, men grænseoverskridende udfordringer som eksempelvis den grønne omstilling, kriminalitet og sikringen af EU’s ydre grænser løses bedst iblandt vores europæiske ligesindede. Derfor er det i klar dansk interesse, at der er et stærkt europæisk samarbejde om grænseoverskridende problemer, og at vi søger størst mulig indflydelse på det.

Helt overordnet skal EU begrænse sin indblanding i medlemslandenes indre anliggender og fokusere sine indsatser på områder, som landene ikke er i stand til at løse selv. Fundamentet er et EU, der sikrer vækst og arbejdspladser og løser grænseoverskridende problemer, men samtidig respekterer EU-landenes egne kompetencer.

Læs mere